Bài Viết Mới

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm

Công ty nợ bảo hiểm nhiều năm, người lao động được quyền kiện yêu cầu nộp không?
Theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, trách nhiệm của người sử dụng lao động là lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm, đóng bảo hiểm xã hội và hàng tháng trích lương từ tiền lương của người lao động để đóng cùng lúc vào quỹ bảo hiểm.
Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải bồi thường những gì?
Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động được xác lập dựa trên Hợp đồng lao động và được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động cùng các quy định pháp luật có liên quan. Công ty chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc với hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các trường hợp sau:
Đóng BHXH, BHTN và BHYT thấp hơn mức lương thực nhận thì có kiện được không?
Thực chất, việc đóng bảo hiểm là quyền lợi của người lao động vì người sử dụng lao động phải đóng 21,5% còn người lao động chỉ phải đóng 10,5% trên tổng lương đóng bảo hiểm. Có khá nhiều công ty, tuy thoả thuận với người lao động một mức lương cao nhưng sẽ thoả thuận lại với người lao động về mức lương đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng với mức lương tối thiểu phải đóng bảo hiểm.
Khi nghỉ việc công ty giữ sổ bảo hiểm và không đóng bảo hiểm thì giải quyết thế nào?
Khi người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận với nhau về một quan hệ lao động dựa trên hợp đồng lao động thì thường có thảo thuận với nhau về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.