Bài Viết Mới

Các tranh chấp khác

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN PHẢI THI HÀNH ÁN KHÔNG CÓ QUYỀN KHỞI KIỆN VỀ KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN?
Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án để thi hành án, nếu người phải thi hành án không đồng ý với kết quả bán đấu giá có quyền khởi kiện tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản không?
GIAO DỊCH THẾ CHẤP KHÔNG VÔ HIỆU KHI HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC ĐÓ BỊ VÔ HIỆU
Theo mục 1 Phần II Công văn số 64/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính ngày 03/4/2019 của Toà án nhân dân tối cao có quy định về:
Người có tài sản có quyền khởi kiện kết quả bán đấu giá tài sản hay không?
Trong các trường hợp phải sử dụng tài sản của người phải thi hành án để thi hành Bản án/Quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án thì Cơ quan thi hành án có thẩm quyền...