Bài Viết Mới

Quản trị nội bộ

Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh có điểm chung là chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Dưới đây là một số đặc trưng tiêu biểu của hai loại hình doanh nghiệp này.