Bài Viết Mới

Các mẫu đơn

Mẫu đơn xin hoà giải tranh chấp đất đai
Căn cứ vào Điều 202 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-CP thì các trường hợp phải hoà giải tại cơ sở trước khi nộp đơn khởi kiện tại Toà án gồm:
MẪU ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
Mẫu đơn áp dụng chung cho các yêu cầu dân sự như yêu cầu tuyên bố một người mất tích, yêu cầu tuyên bố một người đã chết, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,....
MẪU ĐƠN XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM
Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT GIÁM ĐỐC THẨM
mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu hồ sơ khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Trên đây là toàn bộ mẫu các tài liệu khi tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình các nhân theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.